Education

Blog Operator Berisi Mengenai Tutorial Pendidikan

Powered by Blogger.

Thursday, December 31, 2015

Contoh Surat Permohonan Sekolah Membuka Rekening Baru di BRI untuk Dana BOS

(KOP SEKOLAH)


 
SURAT  PERMOHONAN
NO :.......................................

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama                           : ..............................................................
Alamat                                    : ..............................................................
..............................................................
Jabatan                                    : Kepala SD ...........................................
No. KTP                      : ..............................................................
Nama Lembaga           : SD........................................................
NPSN                          : ..............................................................

Dengan ini saya mengajukan surat pembukaan rekening di Bank BRI ...........  atas nama SD................ yang beralamat di Jl. ................................ untuk dipergunakan di sekolah kami.
Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat permohonan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


.....................................2015
Kepala Sekolah :
..............................................
NIP.


(KOP SEKOLAH)

 


SURAT  KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama                                       : .......................................
Alamat                                                : .......................................
  .......................................
Jabatan                                                : Kepala SD ....................

Dengan ini memberikan kuasa kepada :
Nama                                       : .......................................
Tempat Tanggal Lahir             : .......................................
Alamat                                                : .......................................
Jabatan                                                : Bendahara ....................
NIP                                         : .......................................

Demikian surat kuasa ini saya buat untuk melakukan transaksi demi kepentingan yang menyangkut SD ............ dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

................, .................  2015                                                              
Yang memberi kuasa                                                               Yang diberi kuasa                                                                  


 meterai 6000


................................................                                                ...............................................
NIP.                                                                                        NIP.(KOP SEKOLAH)

 


S U R A T  K E P U T U S A N

NOMOR : ..................................

 

TENTANG

PENETAPAN/PENGANGKATAN BENDAHARA SD.....................................

 

Menimbang                :          
1. Bahwa dalam rangka pengelolaan SD ................ Kec. .................. Kota ................. 
                               perlu menujuk/mengangkat Bendahara SD ........................
                           2. Bahwa itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala SD ............................
Mengingat                  :             
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
                           2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional  
                              Pendidikan
                           3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tahun 2002  
                               tentang Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
Memperhatikan         :
1. Persyaratan .................................
                           2. Kebutuhan ruang yang memadai di SD ...........................................

                       
MEMUTUSKAN

Pertama                      : Menunjuk/mengangkat saudari :      
Nama                                                : ...............................................
Tempat Tanggal Lahir           : ...............................................
Pendidikan                            : ...............................................
Jabatan                                  : Bendahara SD .......................
NIP                                       : ...............................................

Kedua                         : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini
  dibebankan pada anggaran yang sesuai
Ketiga                         : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
  perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat                      : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


                                                                                       ................, ................ 2015
Kepala SD ........................
................................................
             NIP.

opsmembara adalah blog mengenai tutorial dan pengalaman saya sebagai Operator Sekolah semua kendala dan solusi dapat diselesaikan dengan cara mencoba dan terus belajar.

Back To Top